FAQ

versie 2009-1

1. Waarvoor dient de Gageverklaring?

2. Hoeveel belasting moeten bands eigenlijk betalen?

3. Spelen voor een onkostenvergoeding, mag dat?

4. Hoe werkt de Kleine Vergoedings Regeling KVR?

5. Wat is het verschil tussen een Verklaring Arbeids Relatie en een Inhoudingsplichtigenverklaring?

6. Onze bandvereniging wil loon (gage) uitbetalen aan de bandleden, hoe werkt dat?

7. Spelen bruiloftsbands altijd belastingvrij?


1. Waarvoor dient de Gageverklaring?

Een podium heeft onze band een gageverklaring in laten vullen. Waarvoor is dat en wat zijn daar de gevolgen van?

Met behulp van de (verplichte) gageverklaring legt het podium vast dat er gages zijn betaald aan de individuele leden van de band. De persoonlijke gegevens van de bandleden (naam, adres, sofinummer) moeten daartoe op de gageverklaring worden ingevuld. Ook kan worden ingevuld hoe de gage over de verschillende bandleden moet worden verdeeld. Soms krijgt niet iedereen immers dezelfde gage (denk bijvoorbeeld aan vaste bandleden en achtergrondzangers).

Net als voor 'gewone' werknemers geldt ook artiesten de wettelijke identificatieplicht. Van ieder bandlid moet daarom samen met de gageverklaring een kopie worden ingeleverd van een toegelaten identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort, een kopie van het rijbewijs is niet toegestaan). De gegevens van de gageverklaring worden opgenomen in de loonadministratie van het podium. Vanuit deze loonadministratie worden loonbelastingkaarten voor iedere artiest ingevuld en opgestuurd aan de Belastingdienst.

Met andere woorden: door het invullen van een gageverklaring zijn jullie nu bij de Belastingdienst geregistreerd als artiest. Als je aangifte doet voor de Inkomstenbelasting (bijvoorbeeld als je een T-biljet invult) moet je in vervolg ook opgeven welk inkomen je hebt ontvangen als artiest. Als je nog geen aangifte doet is de kans groot dat je vanaf nu automatisch een aangiftebiljet krijgt toegestuurd.

 

2. Hoeveel belasting moeten bands eigenlijk betalen?

Onze band speelt regelmatig op podia in heel Nederland. We krijgen meestal een nettogage van ongeveer 500,00.
Moeten wij over dat bedrag nog belasting betalen?

Meestal niet. De loonbelasting en premies sociale verzekeringen zijn door het podium (jullie werkgever) al ingehouden op jullie individuele brutogage. Het podium moet deze inhoudingen vervolgens afdragen aan de Belastingdienst. Voor Nederlandse artiesten is de inhouding loonbelasting ongeveer 34%, voor buitenlandse artiesten 20%. Bij Nederlandse artiesten worden ook nog premies sociale verzekeringen ingehouden. Let op: de loonbelasting en de premies worden ingehouden op de brutogage (het brutoloon) en niet op de nettogage (het nettoloon).

De inhouding loonbelasting is een zogeheten voorheffing op de inkomstenbelasting. Een soort vooruitbetaling dus. De afrekening met de Belastingdienst volgt nadat de artiest aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan. Bij deze aangifte mag de artiest natuurlijk eerst nog rekening houden met onkosten en aftrekposten. Na de aangifte ontvang je de definitieve belastingaanslag, dan wordt duidelijk of er moet worden bijbetaald of dat je geld terug krijgt van de Belastingdienst.

De loonbelasting en premies worden dus ingehouden op jullie brutogage. Hoe ziet die brutogage er nu uit? Even een rekenvoorbeeld: stel jullie band heeft 5 leden, de nettogage voor de band is 500,00. We gaan er van uit dat ieder bandlid een even groot deel krijgt, dus per bandlid een nettogage van 100,00. Deze nettogage rekenen we met behulp van een belastingprogramma (bijvoorbeeld de Metropool Taxman Concert Calculator) even om naar brutoloon. Dit brutoloon is de gage die jullie per persoon hebben verdiend met het optreden, in dit geval ongeveer 158,00 per bandlid.

Het podium houdt vervolgens op jullie brutogage loonbelasting en het werknemersdeel sociale premies in, in dit geval is dat ongeveer 58,00 per bandlid (inderdaad, het verschil tussen netto- en brutogage). Het podium moet ook zelf nog een deel van de sociale premies betalen, het werkgeversdeel, ongeveer 20,00 per bandlid.

Het podium moet de ingehouden loonbelasting en premies ( 58,00 per bandlid) en het werkgeversdeel van de premies ( 20,00 per bandlid) afdragen aan de Belastingdienst. In totaal dus € 78,00. We weten nu ook hoeveel het optreden eigenlijk kost, inclusief belasting en premies: per bandlid € 100,00 aan nettogage, plus € 78,00 aan afdrachten, dus per bandlid € 178,00.

Als het goed is ontvangen jullie, net als 'gewone' werknemers, van het podium een loonstrook en een jaaropgave. Die zien er dan ongeveer als volgt uit:

Brutoloon werknemer
158,00
Loonstrook / Jaaropgave artiest
Inhouding Loonbelasting
52,00
-
Inhouding werknemersdeel Premies
6,00
-
Nettoloon werknemer
100,00
 

De nettogage voor jullie band met 5 artiesten is dus 5 x € 100,00 is € 500,00.

Nu even bekeken vanuit de kant van het podium. Hoeveel kost jullie optreden inclusief belasting en premies:

Nettoloon werknemer
100,00
Berekening werkgeverslasten artiest
Loonbelasting
52,00
 
Werknemersdeel Premies
6,00
+
Brutoloon werknemer
158,00
 
Werkgeversdeel Premies
20,00
+
Totale werkgeverslasten per artiest
178,00

Inclusief belasting en premies is het podium dus € 890,00 kwijt aan jullie optreden (5 x € 178,00 is € 890,00)

 

3. Spelen voor een onkostenvergoeding, mag dat?

Wij zijn een startende band en spelen meestal voor een onkostenvergoeding, mag dat?

Nee, dat mag niet. Voor de Belastingdienst bestaat er niet zoiets als 'spelen voor een onkostenvergoeding'. Alle gages die een band van een podium ontvangt worden door de Belastingdienst gezien als individueel loon. Ook de leden van een startende band of een amateurband worden door de Belastingdienst dus gewoon gezien als werknemer. De verrekening van onkosten vindt pas plaats bij de aangifte Inkomstenbelasting. Zie ook het antwoord op vraag 2.

Welke gevolgen heeft dit nu voor de startende band of de amateurband die alleen de onkosten van optredens wil dekken?

We hebben al gezien dat de Belastingdienst altijd uitgaat van individueel loon. De meeste startende bands of amateurbands zijn echter helemaal niet uit op individueel loon. Zij willen slechts de kosten van het optreden dekken. De nettogage komt in dat geval meestal in de 'bandkas' en vervolgens worden daaruit de kosten van de band betaald (bijvoorbeeld de bandbus, huur van een PA, huur van de oefenruimte, promotiekosten en eventueel de kosten van een demo of eigen beheer CD). De belastingdienst heeft echter niets te maken met de bandkas, zij kijken alleen naar de individuele artiest. Wat te doen?

Er zijn een paar mogelijkheden. Het bandlid ontvangt weliswaar individueel gage, maar besluit dit bedrag in de bandkas te storten en te gebruiken voor gezamenlijke onkosten. Voor de Belastingdienst maakt dat niet uit. Op papier is de gage nog steeds een individueel inkomen van de artiest. En zolang de artiest aangifte doet van dit inkomen is er voor de Belastingdienst niets aan de hand. Voor de artiest is deze werkwijze ook weinig problematisch. De werkgevers van de artiest (de podia) hebben immers alle afdrachten betaald aan de Belastingdienst. En de artiest heeft van al deze podia een jaaropgave ontvangen. De artiest hoeft zich dus geen zorgen te maken: alle belastingen en premies zijn betaald.

De artiest doet vervolgens gewoon aangifte Inkomstenbelasting en voert nog een aantal individuele aftrekposten op (bijvoorbeeld afschrijving op eigen instrumenten en apparatuur, reparatie en onderhoud, scholingskosten, vakliteratuur, etc). Met een beetje geluk ontvangt de artiest vervolgens wat geld terug van de Belastingdienst.

Deze oplossing is eenvoudig, maar niet ideaal. Immers, alleen de individuele onkosten zijn opgevoerd bij de belastingaangifte. Dat is jammer, als ook de gezamenlijke onkosten worden meegeteld zal de belastingteruggave allicht hoger zijn. De bandkas moet dus aan het eind van het jaar afrekenen met de individuele leden van de band. Een goede boekhouding is dus noodzakelijk. En een slim systeem om alle bandleden te voorzien van een stapeltje officiele facturen en bonnetjes, naar rato van hun storting in de bandkas.

Wellicht gaat de belastinginspecteur akkoord met een eindlafrekening van de bandkas en een verdeelsleutel van de onkosten over alle bandleden. Zorg er dan wel voor dat ieder bandlid naast de eindafrekening ook kopien krijgt van alle facturen en bonnetjes. De bewijslast bij de belastingaangifte is immers individueel. Neem bij twijfel altijd even contact op met de Belastingdienst en probeer over de verwerking van gezamenlijke onkosten vooraf goede afspraken te maken.

Samengevat: spelen voor een onkostenvergoeding mag niet, de verrekening van onkosten vindt achteraf plaats bij de aangifte inkomstenbelasting. En staar je niet blind op het bedrag van de nettogage. Je eigenlijke inkomen is de brutogage. Ook al heeft het podium de belasting en premies ingehouden, de artiest heeft deze betaald uit zijn eerlijk verdiende brutogage. En die betaalde loonbelasting en premies kan de artiest bij de aangifte verrekenen met zijn gemaakte onkosten.

 

4. Hoe werkt de Kleine Vergoedings Regeling KVR?

De KVR kan worden gebruikt bij een artiest of band die een netto-gage krijgt uitbetaald van een podium (dus niet bij optredens die worden afgerekend op BTW-factuur). Als de Kleine Vergoedings Regeling wordt toegepast hoeft het podium over maximaal 136,00 per artiest per optreden (vanaf 2009 € 163,00) geen belasting en premies in te houden en af te dragen. Het optreden wordt hiermee dus goedkoper voor het podium.

De KVR is dus een onbelaste vergoeding voor gemaakte onkosten tot een maximum van 136,00 per artiest per optreden (vanaf 2009 € 163,00). De KVR mag worden toegepast voor iedere artiest in de band. Voor de artiest is het bedrag van de KVR overigens geen vrije vergoeding. Achteraf moet de artiest altijd aan de fiscus kunnen bewijzen dat het totaalbedrag dat jaarlijks op grond van de KVR is ontvangen echt aan onkosten is besteed. Als dat niet (geheel) lukt moet de artiest (en dus niet het podium) achteraf bij de aangifte Inkomstenbelasting belasting en premies betalen over het (resterende) bedrag van de ontvangen KVR.

Let op: vanaf 2007 moet de artiest nadrukkelijk toestemming geven aan het podium voor toepassing van de Kleine Vergoedings Regeling. Het is verstandig deze toestemming (of weigering) op te nemen in het optreedcontract. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de Metropool standaard artiestenovereenkomst.

 

5. Wat is het verschil tussen een Verklaring Arbeids Relatie en een Inhoudingsplichtigenverklaring?

1. De Inhoudingsplichtigenverklaring IPV

Een IPV wordt gebruikt om een ander dan het podium tot werkgever (inhoudingsplichtige) te verklaren van de band of solo-artiest.

Met andere woorden: voor een band of artiest met een IPV hoeft het podium zelf geen belasting en premies in te houden op de gage en hoeft deze dus ook niet af te dragen aan de fiscus. Een ander is immers werkgever, bijvoorbeeld de bandstichting of bandvereniging, het boekingsburo, een verloningsburo, etc.

Voor podia is dat prettig: geen loonadminstratie bijhouden, geen aangifte doen, geen jaaropgave verstrekken aan de artiest. Het podium krijgt, samen met een copie van de IPV, alleen een BTW-factuur (en kan de betaalde BTW vervolgens ook nog verrekenen met de fiscus).

De 'andere werkgever' moet natuurlijk wel belasting en premies inhouden en afdragen aan de fiscus. Tenminste: als er gage (loon) wordt uitbetaald aan de artiest(en).

Stel dat de band heeft een vereniging opgericht en geen loon heeft uitbetaald aan de bandleden. Zonder loon kan er ook geen belasting of premies worden ingehouden en afgedragen (het geld blijft dan in de vereniging).


2. De Verklaring Arbeids Relatie - Winst Uit Onderneming

Een VAR-WUO voor werkzaamheden als artiest wordt gebruikt door een individuele artiest om aan het podium te bewijzen dat de artiest een zelfstandig ondernemer is en zelf zorgt voor afdracht van belasting en premies.

Ook bij een VAR-WUO ARTIEST hoeft het podium zelf geen belasting en premies in te houden op de gage en hoeft deze dus ook niet af te dragen aan de fiscus. Ook weer prettig voor het podium. Ook hier wordt weer gebruik gemaakt van een BTW-factuur.

De artiest moet natuurlijk wel zelf bij de Aangifte Inkomstenbelasting melden dat er op deze wijze gages zijn ontvangen. Afhankelijk van de aangifte volgt dan wel of niet een aanslag Inkomstenbelasting...

Samengevat:
Bij een IPV is niet het podium, maar 'een ander' werkgever.
Bij een VAR-WUO is niet het podium werkgever, maar is de artiest zelfstandig ondernemer.

 

6. Onze bandvereniging wil loon (gage) uitbetalen aan de bandleden, hoe werkt dat?

We gaan er van uit dat de bandvereniging in het bezit is van een Inhoudingsplichtigenverklaring (IPV). De bandvereniging mag dus met BTW belaste betalingen (uitkoopsommen) ontvangen van podia. Deze inkomsten mag de bandvereniging gebruiken om lonen uit te betalen aan de artiesten.

Er zijn dan vier mogelijkheden:

1. Gewone dienstbetrekking of Opting-In
Bij een gewone dienstbetrekking zijn de artiesten in normale (vaste of tijdelijke) loondienst bij de bandvereniging (of stichting). Die is dan werkgever, net als een gewone baas. Deze constructie komt bijvoorbeeld veel voor bij grote theatergroepen en klassieke orkesten. De werknemers vallen dan (meestal) ook gewoon onder een CAO.

Bij Opting-In is de artiest wel in dienst (dus gewoon inhouding en afdracht, dus wel recht op WW en dergelijke), maar heeft de artiest geen ontslagbescherming. Zowel bij de gewone dienstbetrekking als bij opting-in doet de bandvereniging als werkgever volgens de gewone belastingregels aangifte bij de Belastingdienst. Vervolgens zorgt de bandvereniging voor juiste afdracht van de verschuldigde premies en loonbelasting. De artiesten zelf doen aangifte Inkomstenbelasting.

2. Toepassing artiestenregeling
De vereniging betaalt in dit geval gage uit aan artiesten (zonder VAR-WUO) en is dus op basis van de artiestenregeling werkgever (net als een podium dus). De artiesten vullen een gageverklaring in en maken wel of niet gebruik van de KVR of KVB. Ook hier doet de bandvereniging aangifte bij de Belastingdienst (maar nu op basis van de artiestenregeling) en zorgt vervolgens voor juiste afdracht van de verschuldigde premies en loonbelasting. De artiesten zelf doen ook hier weer aangifte Inkomstenbelasting.

3. VAR-WUO of IPV
De vereniging met IPV kan natuurlijk ook zelf bands en artiesten laten optreden die in het bezit zijn van een VAR-WUO of IPV. De artiest met een VAR-WUO of de rechtspersoon die in het bezit is van een IPV stuurt de bandvereniging een BTW factuur. Voor de bandvereniging is de zaak dan rond (de bandvereniging moet nog wel aangifte BTW doen natuurlijk). De artiesten zelf doen ook hier weer aangifte Inkomstenbelasting.

4. Verloningsbureau gebruiken
De vereniging met IPV wil wel loon uitbetalen, maar heeft geen zin om zelf een loonadministratie bij te houden en aangifte loonbelasting te doen bij de Belastingdienst. Dat is immers een hoop werk en een grote verantwoordelijkheid. De bandvereniging kan in zo'n geval een verloningsbureau inschakelen. Voor een bedrag van pakweg E 7,50 tot E 10,00 per artiest per optreden wordt het verloningsbureau werkgever en zorgt vervolgens voor alle belastingzaken en uitbetaling van de netto-lonen. De bandvereniging ontvangt van het verloningsbureau voor deze werkzaamheden een BTW-factuur.

 

6. Spelen bruiloftsbands altijd belastingvrij?

Nee, belastingvrij optreden bestaat niet! Wel mag een opdrachtgever bij optredens 'in de persoonlijke sfeer' direct een bruto gage uitbetalen aan de individuele artiesten, zonder dat deze opdrachtgever belasting en premies hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. De logica achter deze constructie is duidelijk: het zou raar zijn als een bruidspaar voor slechts 1 optreden een loonadminstratie zou moeten opzetten conform de artiestenregeling.

De op deze manier ontvangen bruto gage moet de artiest wel zelf opgeven bij de aangifte Inkomstenbelasting. Vanzelfsprekend mag de artiest daarbij eerst nog even zijn/haar beroepskosten aftrekken. Vervolgens ontvangt de artiest een aanslag Inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Niet bepaald belastingvrij dus. Maar er is natuurlijk wel een kans dat je juist geld terug krijgt van de Belastingdienst!

Let op: uitbetaling van bruto gages mag dus ECHT ALLEEN bij optredens in de persoonlijke sfeer: bruiloften, verjaardagsfeeestjes, jubilea, etc. Kortom: alleen als de opdrachtgever een natuurlijk persoon is (een particulier dus).

Een bruiloftsband met IPV of een individuele artiest met VAR-WUO mag een bruidspaar natuurlijk ook gewoon een BTW-factuur sturen. Maar dat is voor het bruidspaar onvoordelig: zij kunnen de betaalde BTW immers niet verrekenen met de Belastingdienst.


Binnenkort meer vragen en antwoorden. For the time being: check onze pagina Pop & Fiscus.

kijk ook eens op de FAQ pagina van www.musiconomie.nl : een schat aan informatie over pop & fiscus.

Metropool Hengelo

Metropool is het poppodium van Hengelo (Ov). Met iedere week concerten. Van Pop en Rock tot Hiphop, van Blues tot Metal.

En natuurlijk parties: hardcore, gothic en swingparties. Plus World, Jazz en Comedy. En meer...

Informatie: www.metropool.nl >>


                             
© 2013 taxman.nu